Kunst is het vermogen om hoogintellectualiteit te incarneren in de materie.

(Livets Bog 4, ยง 1150)
HET DERDE TESTAMENT "Wat is ‘de Trooster, de Heilige Geest’? (Joh. 14:15-31 en 16:5-15). Dat is beslist geen persoon, geen nieuwe Christus die komen zou om een middelaar te zijn tussen God en de mensen. Deze ‘geest der waarheid’ onthult de waarheid over het leven. Het is een wetenschap over het heelal en daarmee over God. Het moet een beschrijving zijn van de oplossing van het levensmysterie. Het is dus een boek waarin de mensen kunnen lezen, net zoals ze in de bijbel kunnen lezen.

Deze door Christus beloofde ‘Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zou’, is dus een ‘boek’ over het ‘leven’ of over ‘kennis’, dat voor de mensheid geschreven zou worden.

Maar een boek over de werkelijke waarheid omtrent God en het heelal, kan alleen maar de voortzetting zijn van de nu bijna 2000 jaar geleden door Christus begonnen kosmische wereldbeschaving, die we kennen onder het begrip ‘christendom’. Het moet een boek zijn dat een intellectuele en ondogmatische school of onderwijsinrichting in christendom voortbrengt. Het moet een boek zijn dat de volmaakte christelijke wereldbeschaving in zowel haar fysieke als geestelijke manifestatie laat zien. Het moet een boek zijn dat grondig zowel de culminatie van de duisternis als die van het licht belicht, alsmede de hierdoor tot stand gebrachte levensfunctie in het heelal: de onsterfelijkheid van de levende wezens.

Het moet een boek zijn dat de oneindigheid en de eeuwigheid laat zien en de hierdoor voortgebrachte functies van het levende leven in de vorm van tijd en ruimte, waarvan de hoogste resultaten de alwetendheid en de almacht zijn, die weer in hun volmaakte samenwerking de alliefde vormen en daarmee hetzelfde zijn als het eeuwig levende in de levende wezens. We zijn hier aangekomen bij het vaste punt van het heelal en bij de oorsprong van dit heelal: de Vader van het leven, de absoluut enige en alles doorstralende eeuwige God.

Zo’n boek zal onvermijdelijk ‘het vele’ moeten inhouden dat Christus de mensheid nog te zeggen had, maar dat God later aan komende geslachten geven zou. Zo’n boek kan niets anders dan ‘de Trooster de Heilige Geest’ zijn. Doordat dit boek op fundamentele wijze het christendom onderbouwt en daardoor verwant is met het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zal het met recht het Derde Testament genoemd kunnen worden.

Dit Derde Testament is dus een boek van wijsheid of kennis. Het is een ontsluiering van de stralenpracht van de alliefde. Het wijst op ‘het beeld van God’ (Gen. 1:26) waarnaar alle fysiek levende wezens door reïncarnatie of wedergeboorte geschapen worden. In het Derde Testament wordt onthuld dat alle onvolschapen wezens – dat wil zeggen ‘fysieke wezens’, dieren zowel als mensen – zich op dezelfde weg bevinden. Deze weg leidt onvermijdelijk naar kosmisch bewustzijn en daarmee naar de beleving van de gouden glorie van het heelal, van het gouden licht, van het eeuwig levende in de levende wezens en daarmee naar het Christusbewustzijn en naar 'het één zijn met God' (Joh. 10:30). Christus nu stond model voor de schepping van Gods bewustzijn in de mens. Zei Christus niet juist: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde’? (Matth. 28:18). Hoe zou hij anders, zonder deze capaciteit, ‘Gods beeld’ kunnen zijn? En hoe zou een ander wezen geschapen kunnen worden naar ditzelfde beeld, zonder dat het tot dezelfde capaciteit moest leiden?

‘De Trooster, de Heilige Geest’ is daarom in de vorm van dit Derde Testament een voortzetting van de verkondiging van Christus. Het is een voortzetting van de verkondiging van het eeuwige licht van ‘de ster van Bethlehem’ (Matth. 2:2). In dit eeuwige licht wordt hier de oplossing van het levensmysterie of de verklaring van de grootste principes van het leven – en daarmee het onwrikbare fundament van het leven oftewel het levensfundament van het geluk en de zaligheid – aan de wereld geopenbaard."

Deze woorden werden geschreven in de herfst van zijn leven, toen het Derde Testament af was en het enige wat restte dit was, het onder zijn juiste naam: het Derde Testament, in de openbaarheid te brengen.


Citaten
In het werk van Martinus zijn een groot aantal zeer specifieke uitspraken te vinden, die in de mate waarin de wereld met zijn arbeid kennis maakt, zonder twijfel meer en meer gebruikt zullen worden en algemeen bekend raken. Hierna volgen enkele citaten:

Daar waar onwetendheid verdwijnt, houdt het zogenaamde 'kwaad' op met te bestaan.
(Livets Bog 1, § 19)

Kunst is het vermogen om hoogintellectualiteit te incarneren in de materie.
(Livets Bog 4, § 1150)

Een liefde, die geen wetenschap is, is geen liefde, net zo goed als een wetenschap, die geen liefde is, geen absolute wetenschap is.
(Livets Bog 7, § 2552)

De materialistische wetenschap is een product van de intelligentie, terwijl de kosmische wetenschap een product is van geïntellectualiseerd gevoel en intuïtie.
(Livets Bog 7, § 2660)

De vrede in de wereld is nog slechts een evenwicht van wapens tussen de staten.
(Livets Bog 7, § 2436)

De absolute vrede, tussen de mensen onderling en daarmee tussen de landen onderling, is dus noch een vraagstuk van wil noch van macht. Het is daarentegen uitsluitend een vraagstuk van ontwikkeling, wat weer hetzelfde betekent als een vraagstuk van mentale kwaliteit.
(Livets Bog 7, § 2548)

De enige zekere bescherming van het levende wezen tegen een negatief lotsverloop wordt nu precies geschapen door de bescherming, die het zelf alle andere levende wezens geeft.
(Livets Bog 7, § 2447)

Het is waar, dat men door de eeuwen heen met het bijgeloof van 'de erfelijkheid' heeft geleefd. Maar dit bijgeloof moet natuurlijk, zoals alles wat foutief is, wijken voor het alles doordringende intellectuele licht van de kosmische helderziendheid.
(Livets Bog 2, § 569)

Zolang er nog een bloem te vinden is, kan de herinnering aan een hogere wereld niet uitgewist worden.
(Livets Bog 1, § 183)

De aardse mens is geen dier in zuivere vorm, maar is ook nog geen volledig ontwikkeld mens. Zij is een gewonde vluchteling tussen twee rijken.
(Livets Bog 1, § 82)

Moraal vormt dus het begin van voorlichting in het beheersen van gedachteklimaten, op dezelfde manier als de wetenschap het begin van voorlichting is in het beheersen van fysieke klimaten. Moraal is dus in principe hetzelfde voor het scheppen van gedachten als de wetenschap is voor de fysieke schepping.
(Livets Bog 2, § 444)

De elektriciteit vormt de brug tussen het zaligheidsrijk en de fysieke wereld.
(Livets Bog 2, § 418)

In de toekomstige wereldorde zullen we in de plaats van de huidige grote abattoirs en veefokkerijen, enorme bedrijven aantreffen, die tot taak hebben de veredeling van planten en de ontwikkeling van eetbaar vruchtvlees te bevorderen.
(Het ideale voedsel, h. 26)

Degene die aan de oude eet- en drinkgewoonten vast houdt, moet duidelijk onder ogen zien, dat een volgens de huidige, laatste mode 'welvoorziene dis' een met zilver, kristal en bloemen gecamoufleerde weg naar het ziekenhuis, een feestelijk versierde kortste weg naar de dood is.
(Het ideale voedsel, h. 9)

De absoluut gezonde geestelijke voeding voor de mens bestaat uit alle onzelfzuchtige soorten gedachten. (…) De meeste inwendige, organische en chronische ziektes zijn veroorzaakt door verkeerde en daarmee vergiftigde soorten gedachten.
(Livets Bog 7, § 2026)

Terwijl de knuppel, de boog en het zwaard de directe wapens waren in de vroegere cultuurperioden in de geschiedenis van de mensheid, werd de bankrekening later, in de moderne cultuur of het domein van het valse zakenprincipe, het meest geraffineerde moordwapen.
(Livets Bog 4, § 1325)

De bankrekening is het vaste punt voor de huidige cultuur van de aardse mensheid.
(Livets Bog 4, § 1328)

Politiek is dus in werkelijkheid slechts uiting van de strijd tussen de twee verschillende ideologieën van het Oude en het Nieuwe Testament.
(Livets Bog 4, § 1334)

Terwijl de intelligentie ontwikkeld kan worden door ervaring en onderwijs, kan menselijkheid niet door ervaring en onderwijs ontwikkeld worden. Ze kan uitsluitend ontwikkeld worden door lijdenservaringen.
(Livets Bog 7, § 2408)

Daar de wetenschap het allereerste begin vormt van de kennis over het heelal en het bestaan, wordt ze dus de periferie van de kosmische of de geestelijke wereld. Ze is het groeiende kosmische bewustzijn. Ze is de frisse zeelucht in de buurt van de zee. De moderne wetenschap zal dus in werkelijkheid een onomstootbaar bewijs zijn voor de vergeestelijking van de aardse mensheid.
(Livets Bog 1, § 180)

De mensheid is nu snel op weg naar de culminatie van de grote godenschemering, die zijn intocht al is beginnen te maken in de aardse sferen. Wat is de godenschemering anders dan de eigenlijke winteratmosfeer van het leven? Wat zijn concentratiekampen, het exploderen van atoombommen, tortuur en gaskamers eigenlijk? Zijn dit niet de vorst, de koude en de winterduisternis in verhouding tot het eeuwige licht: 'de alliefde', die de mensen te wachten staat na de dag van het oordeel? Is het niet juist onze missie of opdracht deze vreugdevolle boodschap om te vormen tot een nieuwe christelijke wereldomspannende periode?
(Kerstgroet 1978)

De kruisiging op Golgotha was dus geen onbelangrijke gebeurtenis. Ze was niets minder dan een wereldgebeurtenis. Met zijn geest van alliefde en primaire bewustzijn draaide God via de wereldverlosser aan het kruis, heel de miljoenjarige cultuurbasis van de aardse mensheid van 'het principe van de aanval' naar 'het principe van de verdediging'.
(Kerstgroet 1977)

Het volledige begrip van de hoogste analyses, en daarmee de beleving van de hoogste waarheid, kan men zich onmogelijk toe-eigenen met alleen het lezen van de analyses. Het komt uitsluitend door ze te leven.
(Livets Bog 4, § 1020)

Deze analyses vormen niet het antwoord op alles wat er in het geheel genomen gevraagd kan worden aan kosmische informaties. Ze zijn absoluut toereikend en meer dan voldoende om de absoluut onfeilbare en enige weg uit de duisternis te vormen.
(Livets Bog 7, § 2659)