Degene die aan de oude eet- en drinkgewoonten vast houdt, moet duidelijk onder ogen zien, dat een volgens de huidige, laatste mode 'welvoorziene dis' een met zilver, kristal en bloemen gecamoufleerde weg naar het ziekenhuis, een feestelijke versierde kortste weg naar de dood is.

(Het ideale voedsel, hst 9)
LITERATUURLIJST Martinus is de schrijver van het Derde Testament, de naam die staat voor het gehele werk, waarvan Livets Bog (Het Levensboek) in zeven delen het hoofdbestanddeel vormt. Als supplement hierbij heeft hij Het Eeuwige Wereldbeeld deel 1-4 geschreven, waar hij met behulp van gekleurde symbolen met bijbehorende verklaringen, de hoofdprincipes van het eeuwige wereldbeeld glashelder uitlegt. Verder heeft hij de boeken Logica en Bijzetting geschreven alsmede 28 kleinere boeken en een hele reeks artikelen.

Hier kunt u een overzicht van de gehele Nederlandstalige literatuurlijst zien zoals deze momenteel wordt uitgegeven.

Uitgaven in andere talen kunt u vinden op de internationale site www.martinus.dk


Brochure 'Een introductie'
– Prijs: € 2,50
– Naar bestelformulier


Livets Bog (Levensboek) deel 1

- ISBN 978 90 78680 15 4, prijs: € 29,50
- 185 x 255 mm, 312 pag., gebonden, kleurafb.
- Naar bestelformulier

Logica

- ISBN 978 90 78680 19 2, prijs: € 29,50
- 185 x 255 mm, 246 pag., gebonden
- Naar bestelformulier

Bijzetting

- ISBN 978 90 78680 18 5, prijs: € 24,50
- 185 x 255 mm, 164 pag., gebonden
- Naar bestelformulier


Het eeuwige wereldbeeld (deel 1, 2, 3 en 4)
Deze boeken bevatten, in geconcentreerde vorm, de eigenlijke essentie van de kosmische analyses van Martinus. De bedoeling van deze boeken, vanwege de vele opgenomen kleurenafbeeldingen ook wel de 'symbolenboeken' genoemd, is om geïnteresseerde mensen het kosmische wereldbeeld aan te bieden in een eenvoudige, overzichtelijke vorm. Het is een fundamentele aanvulling op Livets Bog (het Levensboek), het hoofdwerk van Martinus, en kan ook van nut zijn voor diegene die graag het kosmische wereldbeeld wil leren kennen zoals het door zijn totale, logische vorm voor de mensen in de toekomst het fundament van hun gedrag zal worden. Juist dit gedrag brengt de mens in contact met de grondtoon van het heelal: de liefde, en daarmee in contact met het leven. Door dit contact wordt de mens bevrijd uit de duistere bewustzijnssferen van primitiviteit en wordt hij verder geleid naar de voltooiing van Gods plan met het levende wezen: het scheppen van de mens naar Gods beeld als zijn gelijkenis.

– Deel 1, ISBN: 978 90 78680 01 6, Prijs: € 8,00
170 x 240 mm, 200 pag., kleurafb.
– Deel 2, ISBN: 978 90 78680 02 4, Prijs: € 19,50
170 x 240 mm, 200 pag., kleurafb.
– Deel 3, ISBN: 978 90 78680 16 1, Prijs: € 24,50
185 x 255 mm, 148 pag., kleurafb., tweede herziene druk met harde kaft
– Deel 4, ISBN: 978 90 78680 17 8, Prijs: € 24,50
185 x 255 mm, 140 pag., kleurafb., nieuwe uitgave met harde kaft
– Naar bestelformulier


Over de geboorte van mijn missie
In dit boekje geeft Martinus een beknopt overzicht van de gebeurtenissen die de oorzaak van zijn missie waren. In maart 1921 onderging hij een indrukwekkende manifestatie van een stralend, op Christus gelijkend wezen, dat hem vanaf dat moment tot een ander wezen maakte.

– ISBN: 978 90 78680 09 1, Prijs: € 3,00
– 105 x 170 mm, 72 pag.
– Naar bestelformulier


Pasen
De gebeurtenis rond Pasen brengt ons nader tot de essentie van de missie van Jezus. Tijdens deze dagen liet de verlosser van de mensheid ons zien en leefde hij ons voor hoe ieder mens moet leren zijn lot te aanvaarden, met andere woorden welke houding hij moet aannemen tegenover hier op aarde voorkomende situaties zoals lijden, onrecht, verdriet, vijandschap, om zich door middel van deze realiteiten zodanig te ontwikkelen, dat hij de gruwel van de dood kan overwinnen en heer over het leven kan worden.

– ISBN: 978 90 78680 10 5, Prijs € 3,00
– 105 x 170 mm, 88 pag.
– Naar bestelformulier


Het ideale voedsel
In dit boek bespreekt Martinus het proces van de voeding en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van mens, dier en plant. Aan de orde komen onderwerpen zoals de natuurlijke smaak, de gevolgen van verkeerde voeding, het eten van vlees, groenten en vruchten en de stoffelijke en geestelijke implicaties daarvan voor de micro- en macrokosmos.

– ISBN: 978 90 78680 08 3, Prijs: € 6,00
– 140 x 215 mm, 118 pag.
– Naar bestelformulier


Twee soorten liefde
Het woord liefde verwijst naar een essentieel menselijk gevoel en toch kan ieder mens dit begrip op een andere wijze opvatten. Er zijn immers veel verschillende soorten liefde en het is niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Sommigen associëren het woord met algemeen menselijke liefde, met naastenliefde, anderen met lichamelijke of geslachtelijke liefde en weer anderen associëren het met liefde voor de partner, de kinderen of de ouders.

Voor Martinus zijn er maar twee soorten liefde, de dierlijke en de menselijke, die verschillende fasen in de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn vertegenwoordigen. In dit boekje beschrijft hij de seksualiteit als dé dragende factor in de evolutie. Aan de orde komen o.a. de liefde bij dieren, de huwelijksliefde, de liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht en de alliefde. Tevens wordt er een goed onderbouwd, verhelderend beeld gegeven van de seksuele ontwikkeling van het wezen vanaf zijn minerale, plantaardige, dierlijke en aardmenselijke toestand tot zijn toestand als de volschapen “mens naar Gods beeld, als zijn gelijkenis”.

– ISBN: 978 90 78680 12 1, Prijs: € 6,00
– 140 x 215 mm, 136 pag.
– Naar bestelformulier


Wat is waarheid?
De titel van dit boek verwijst naar het sceptische antwoord dat Pilatus aan Jezus gaf toen deze zei dat hij in de wereld was gekomen “om te getuigen voor de waarheid”. Martinus toont aan dat Pilatus als symbool gezien kan worden voor een bepaald ontwikkelingsstadium dat iedere aardse mens moet doormaken, namelijk het stadium van het moderne materialistische of areligieuze denken.

In de oudste tijden was de absolute koning van een volk de openbaring van de waarheid in vlees en bloed, op dezelfde wijze als Christus dat eeuwenlang was voor gelovigen. De moderne mens heeft zijn religieuze geloofsvermogen echter grotendeels verloren. Hij bezit een meer ontwikkeld gevoel en intelligentie. Daarom zoekt hij niet langer een geestelijke autoriteit, maar juist de absolute kennis en waarheden, die hij met zijn intelligentie zélf kan onderzoeken en controleren.

In dit boekje laat Martinus zien dat de oudste geloofswaarheden wel degelijk op kosmische kennis berusten. Zonder deze kennis of ‘wetenschap van de naastenliefde’ kan geen duurzame vrede op aarde tot stand komen.

Volgens Martinus is de waarheid ook de absolute kennis van de onwaarheid. Hij beschrijft vervolgens hoe de moderne mens alleen door zelfbeleefde ervaringen deze kennis opdoet en daardoor uiteindelijk opnieuw de weg naar de waarheid kan vinden.

– ISBN: 978 90 78680 07 5, Prijs: € 6,00
– 140 x 215 mm, 88 pag.
– Naar bestelformulier


De onsterfelijkheid van de levende wezens
De titel van dit boek is tevens de titel van één van de zes artikelen die in deze bundel zijn opgenomen. In de vijf overige artikelen behandelt Martinus de volgende onderwerpen: De noodzaak van de geesteswetenschap, Primitiviteit en bijgeloof, De levensweg, Mentale gevangenissen en De secundaire en de primitieve opstanding.

In het artikel de onsterfelijkheid van de levende wezens verklaart Martinus ons onder anderen dat het huidige lot van de mensen geen toeval is maar door henzelf veroorzaakt is in vorige incarnaties. De mens ontwikkelt zich door al zijn lijden tot een alliefdevolle mens naar Gods beeld. De ontwikkeling van een geestelijke wetenschap naast de materiële wetenschap is hierbij noodzakelijk.

Onze huidige cultuur is onvolmaakt en deels gebaseerd op bijgeloof. Martinus concludeert dat de huidige mens zeer ongezonde voedingsgewoonten en gedachtepatronen heeft die zijn gezondheid ondermijnen. De weg vooruit gaat via kennis over handelwijze en gedrag, wat hetzelfde is als wijsheid. Deze wijsheid zal uiteindelijk culmineren in naastenliefde.

Reïncarnatie geeft ons de mogelijkheid tot ontwikkeling, de mogelijkheid om via primitiviteit te groeien naar hoogintellektualiteit, naar een wereld waarin allen “één zijn met de Vader”.

Incarnatie staat volgens de analyses van Martinus eigenlijk gelijk aan materialisatie. In het artikel de secundaire en de primaire opstanding laat Martinus ons zien dat de tijdelijke materialisatie in de toekomst een soort ‘geboorte zonder bevruchting’ wordt. Materialisatie en dematerialisatie tillen het wezen dan boven respectievelijk de fysieke geboorte en dood uit.

– ISBN: 978 90 78680 06 7, Prijs € 6,00
– 140 x 215 mm, 152 pag.
– Naar bestelformulier


Het mysterie van het gebed
Volgens Martinus heeft het gebed zijn eigen wetten, structuur en doel. Kennis van het gebed is een wetenschap op zich. Zonder deze kennis wordt het gebed dikwijls gebruikt in situaties en op gebieden waar het door God of de voorzienigheid niet verhoord kan worden. Hierdoor raakt de moderne mens teleurgesteld. Hij gaat twijfelen aan het bestaan van God, kan niet vertrouwd worden met het bidden en gaat denken dat het gebed niets voor hem is.

In dit boekje laat Martinus echter zien dat het gebed in combinatie met kosmische kennis zó volmaakt kan worden dat het de duistere schaduwen van verdriet en ongelukken geheel uit het zielengebied van het individu kan verdrijven.

Met zijn kosmische analyses van het onzevader maakt Martinus duidelijk dat Christus ons met dit gebed een prachtig voorbeeld in handen heeft gegeven over hoe een volmaakt gebed moet luiden. In de kosmische geest van het onzevader leren bidden leidt volgens Martinus onvermijdelijk tot gebedsverhoring. Het bestaan van God wordt een zelfbeleefde werkelijkheid voor de moderne mens. Zijn gebed wordt een levende dagelijkse communicatie met God en laat hem uiteindelijk versmelten met Gods bewustzijn, Gods wezen en Gods liefde.

– ISBN: 978 90 78680 05 9, Prijs € 6,00
– 140 x 215 mm, 96 pag.
– Naar bestelformulier


Het lot van de mensheid
Voor talloze mensen is het dagelijks leven een ondoorgrondelijk mysterie. Men begrijpt niet waarom sommige mensen zulk zwaar lijden en onoverkomelijke moeilijkheden moeten doormaken. Omdat zowel het ongelukkige lot als het gelukkige lot al meteen na de geboorte kan beginnen, kunnen de betrokken wezens het blijkbaar niet zélf veroorzaakt hebben. In dit perspectief is het leven één groot WAAROM?

In dit boek worden de eeuwige principes en even eeuwige basisenergieën beschreven die het de humane, ontwikkelde waarheidszoeker mogelijk maken een logisch onderbouwd antwoord op dit 'waarom' te vinden.

Dit antwoord maakt hem duidelijk dat hij zich nog steeds in een goddelijk scheppingsproces bevindt en dat hij naar zijn uiteindelijke doel, namelijk 'de mens naar Gods beeld' (Gen. 1:26) te zijn, op weg is. Het huidige ongelukkige lot van de mensheid is dus een kwestie van ontwikkeling. We zijn tegenwoordig getuige van de ondergang van de oude wereldbeschaving en van de geboorte van een nieuwe.

Het wonderlijk logische nieuwe wereldbeeld van Martinus geeft ons een helder inzicht in de levenswetten en in onze eigen onsterfelijke natuur. Het maakt ons duidelijk dat wij zelf de absoluut eerste en enige oorzaak van ons lot zijn. Met dit inzicht en onze groeiende humane naleving van de levenswetten zullen we ons lot, dat nu op vele gebieden beslist geen dans over rozen is, kunnen veranderen in een lot dat harmonie, volmaaktheid en waar geluk voor zowel onszelf als onze medewezens vertegenwoordigt.

– ISBN: 978 90 78680 04 0, Prijs € 6,00
– 140 x 215 mm, 94 pag.
– Naar bestelformulier


De beschaving van het hart (gebundelde voordrachten)
Dit boek is uitsluitend te bestellen bij Stichting Martinus Centrum.

– 140 x 210 mm, 76 pag.
– GRATIS
– Naar bestelformulier


Een introductie op: het Derde Testament van Martinus
De geesteswetenschappelijke voortzetting van de bijbel (door Rolf Elving)

In onze tijd heeft een eenmalige gebeurtenis plaatsgevonden! De beide Testamenten van de bijbel - het Oude Testament en het Nieuwe Testament - zijn uitgebreid met een Derde Testament. De boodschap van liefde van het christendom heeft met dit Derde Testament de verankering in de werkelijkheid gekregen waaraan het tot nu toe ontbroken heeft. Het antwoord op de eeuwige vragen - de oplossing van het raadsel van het leven, de onsterfelijkheid en het bestaan van God - wordt hierin logisch en wetenschappelijk verklaard. "Gods wegen zijn niet langer onnaspeurlijk" (zie Rom.: 11:33)!

Het Derde Testament verandert de liefde, dat wil zeggen "de naaste liefhebben als jezelf" (o.a. Matth. 22:37-40), in wetenschap door aan te tonen dat deze levenshouding in harmonie met het kosmische wereldbeeld is. De boodschap van liefde van alle wereldgodsdiensten wordt daarmee in de werkelijkheid verankerd.

In deze introductie presenteert Rolf Elving het wereldbeeld en de kosmische levensvisie van het Derde Testament en hij onderstreept de samenhang tussen het Oude Testament, het Nieuwe Testament en het Derde Testament.

– ISBN: 978 90 78680 11 3, Prijs € 8,00
– 140 x 215 mm, 126 pag. full color
– Naar bestelformulier


Martinus en zijn wereldbeeld (door Nils Kalén)
De levensbeschouwing van de Deense schrijver Martinus (1890-1981) krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid onder de naam het Derde Testament. In vele opzichten was Martinus zijn tijdgenoten ver vooruit. Van zijn totale werk kan gezegd worden dat het de gehele kosmos ‘in kaart brengt’. Veel van zijn werken, zoals Het Eeuwige Wereldbeeld, bevatten talrijke illustraties, waarvan elke kleur en ieder figuur een bepaalde betekenis heeft. Zij zijn voor de gemiddelde lezer vaak niet gemakkelijk toegankelijk. Ook de door Martinus behandelde onderwerpen zelf, zoals ‘materie en ruimte’, de opbouw van het heelal, zijn godsbegrip etc., vragen om een serieuze en diepgaande bestudering. Voor velen bestond daardoor de behoefte aan een meer globaal overzicht van de door Martinus in zijn boeken besproken onderwerpen. De auteur die het werk van Martinus jarenlang grondig bestudeerd heeft en een intensief persoonlijk contact met hem onderhield, voorziet met dit boekje in deze behoefte.

– ISBN: 978 90 78680 13 X, Prijs € 6,00
- 140 x 215 mm, 118 pag.
– Naar bestelformulier


Op weg naar volmaaktheid
evolutie in een nieuw licht (door Sv.Å. Rossen)

Met dit boek geeft Sv.Å. Rossen een overzicht van het universele wereldbeeld van de Deense schrijver en geesteswetenschapper Martinus.

- ISBN: 978 90 78680 00 0, Prijs € 12,50
- 140 x 215 mm, 342 pag. full color
- Naar bestelformulier


Tijdschrift 'KOSMOS'
Tijdschrift over de geesteswetenschap van Martinus Het Derde Testament. Verschijnt eens per kwartaal, abonnement € 20,- per jaar. Uitsluitend verkrijgbaar via het Martinus Centrum. U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen.

– Meer informatie over een abonnement
– Kosmos als PDFU kunt de boeken ook rechtstreeks bestellen door ons te e-mailen: info@martinuscentrum.nl